Đoản Văn Cho MẹNew Orleans Vietnamese Online
info@nolaviet.com
May 1997

Bữa cơm của mẹ

Con về ăn cá với canh
bát cơm Mẹ nấu bát tình Mẹ thương
Ngoài đời có miếng cao lương
cũng không bằng bữa cơm thường Mẹ cho
mấy đời ai có thước đo
đại dương lòng Mẹ mà dò bao sâu .